Eén stagebureau, één lijn

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, stagebegeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, internationaal schakelonderwijs (VO)

Stage is dé manier om kennis en vaardigheden in de praktijk te oefenen. De stage is de belangrijkste en onmisbare schakel tussen school en werk of dagbesteding. Het leren van arbeids-en beroepsvaardigheden heeft dan ook prioriteit om de leerlingen met kennis, vaardigheden en vertrouwen de “wereld” in te sturen.

Doel

U krijgt concrete handvatten om een schoolbreed kwaliteitsmodel voor alle stagevormen in te voeren. Inclusief het aanbrengen van structuur in de beoordeling. U leert stages te structureren en duidelijk te organiseren om docenten efficiënter te laten werken en leerlingen goed te kunnen begeleiden.

Inhoud

In de training gaan we in op de mogelijkheden van het opzetten van stages, intern en extern. Wij gaan aan de slag met een schoolbreed kwaliteitsmodel voor alle stagevormen om uniformiteit aan te brengen in de manier van begeleiden en beoordelen.  Wij staan stil bij de volgende vragen: hoe train je werknemersvaardigheden en wanneer? Hoe bepaal je wanneer een leerling op externe stage kan/mag? Hoe stem je de doelen nu af met het stageadres? We gaan zelf praktisch aan de slag met het maken van een doorgaande lijn op één overzicht. Op deze wijze worden alle vak- of leergebied overstijgende doelen verdeeld en beoordeeld tijdens de praktijklessen of stages.  Tevens gaan wij aan de slag met het vormgeven van een fysieke portfoliomap.

 

Bijeenkomst 1Kwaliteitsmodel stage

Deze bijeenkomst start met informatie over en het belang (hoe en waarom) van een schoolbreed kwaliteitsmodel. Aan de hand van de gegeven informatie en voorbeelden gaan de deelnemers zelf aan de slag met het opstellen en vormgeven van een kwaliteitsmodel passend bij de school, de omgeving en de leerlingen. Denk hierbij aan interne stages, stages op  locatie en externe stages en het trainen van werknemersvaardigheden en afstemming school – stagebedrijf. 

 

Bijeenkomst 2: Doorgaande lijn op één overzicht

In deze bijeenkomst belichten wij o.a. hoe je werknemersvaardigheden kunt trainen en wordt er gereflecteerd op het kwaliteitsmodel. Er wordt een start gemaakt met het vertalen van het kwaliteitsmodel naar de praktijk. Dit onder meer door aan de slag te gaan met de doorgaande leerlijn op één overzicht. 

 

Bijeenkomst 3: Stageportfolio

Tijdens deze bijeenkomst gaan wij vooral praktisch aan het werk met het vormgeven en inrichten van de stage portfoliomap aan de hand van het kwaliteitsmodel. Ook stellen we daarbij een communicatieplan op voor ouders, leerlingen en externen. 

 

Bijeenkomst 4: Intervisie

De opbrengsten van de eerdere bijeenkomsten worden gepresenteerd. Afspraken, implementatie en borging worden besproken en vastgelegd.

 

Opbrengsten

Aan het einde van de training:

  • is er een schoolbreed kwaliteitsmodel voor alle stagevormen;
  • is er een vaste en duidelijke structuur voor alle stages;
  • is er een doorgaande leerlijn op één overzicht;
  • is er voor elke leerling een portfoliomap met leerlijnen;
  • weten docenten en leerlingen wat er verwacht wordt en waar de ontwikkelpunten liggen.

 

Meer informatie? Neem gerust contact op.