Van leerlijn tot certificaat

Doelgroepen: docenten, intern begeleiders, teamleiders, schoolleiders

Onderwijssector: Praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, internationaal schakelonderwijs (VO)

 

Doel

Leerlijnen zijn een kernelement in het onderwijs. Ze bieden structuur en zorgen voor een uniforme werkwijze binnen de school. Vanuit leerlijnen kan de voortgang van leerlingen op een eenvoudige manier geregistreerd worden. Om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de arbeidsmarkt of naar vervolgonderwijs, zijn leerlijnen onmisbaar. Het maken van leerlijnen vraagt soms om een andere kijk op lessen: niet vanuit de methode kijken, maar kijken vanuit de eindtermen die nodig zijn. In deze training begeleiden we uw school om op een uniforme wijze leerlijnen op te stellen. 

 

Inhoud

De training begint bij de start: wat zijn leerlijnen, waarom hebben we ze nodig en hoe maken we deze leerlijnen? We gaan daarbij in op verschillende bronnen waarop leerlijnen gebaseerd kunnen zijn, op het differentiëren binnen een leerlijn en om het omschrijven van vaardigheden. Aan de hand van de gegeven theorie gaan docenten in vakgroepen uiteen om leerlijnen voor hun eigen (praktijk)vak te maken. We bieden hierbij intervisie en feedback momenten. Tot slot kijken we naar de mogelijkheden van de leerlijnen, zoals de koppeling met lesmateriaal, het scoren van leerlijnen en het certificeren. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten:

 

Bijeenkomst 1: Nulmeting

Om een concreet beeld van de huidige situatie te krijgen, voeren we in kleine groepjes een nulmeting uit. We gaan daarbij in op de volgende vragen: Wat weten / hebben jullie al op het gebied van leerlijnen? Hoe worden de lessen vormgegeven? Welke methodes worden gebruikt? Hoe worden vorderingen van leerlingen bijgehouden?

We verwerken de opbrengsten van deze gesprekken en gebruiken deze om de ontwikkeling van de leerlijnen zo goed mogelijk bij uw onderwijspraktijk aan te laten sluiten.

 

Bijeenkomst 2: Startbijeenkomst

Deze bijeenkomst start met theorie over het maken van leerlijnen, waarbij veel praktische tips worden gegeven. Vervolgens gaan de deelnemers uiteen in vakgroepen om een start te maken met de ontwikkeling van hun eigen leerlijnen.

 

Bijeenkomst 3: Intervisie

Per vakgroep wordt een intervisiebijeenkomst gepland, zodat iedere vakgroep specifieke feedback krijgt.

Afhankelijk van het aantal vakgroepen en het aantal gewenste intervisiemomenten kunnen in overleg meer bijeenkomsten gepland worden.

 

Bijeenkomst 4: Gezamenlijke intervisie

De vakgroepen presenteren hun leerlijnen en geven elkaar feedback. Ook ontvangen zij nog één keer feedback van de trainer. Daarnaast gaan we verder in op de mogelijkheden die de leerlijnen bieden, zoals het scoren van vaardigheden en het certificeren.

 

In overleg wordt bepaald of een vervolgbijeenkomst wenselijk is waarbij we de leerlijnen publiceren binnen de school volgens een vast format. Daarbij zijn de volgende opties mogelijk:

  • de school ontvangt eigen portfoliomappen met de geprinte leerlijnen volgens een vast format;
  • de leerlijnen worden in het bijbehorende digitale Leerling-volg-jezelf-systeem van DOEN IN geplaatst en de school krijgt uitleg hoe hierin gewerkt kan worden;
  • bijeenkomst op maat afhankelijk van de vraag.

 

Werkwijze

De trainingen zijn een mix van theorie, praktische tips, opdrachten en intervisiemomenten. Tussen de bijeenkomsten door wordt verwacht dat deelnemers zelf verder werken aan de leerlijn.

 

Opbrengsten

Aan het einde van de training:

  • kent u het belang van leerlijnen;
  • weet u uit welke elementen leerlijnen zijn opgebouwd;
  • heeft u met je vakgroep een eigen leerlijn gemaakt;
  • heeft u feedback gekregen op uw leerlijn en feedback op andere leerlijnen gegeven;
  • weet u op welke manier je kunt differentiëren binnen een leerlijn;
  • bent u bekend met de mogelijkheden die een leerlijn biedt.

Meer informatie? Neem gerust contact op.